حذف تیم‌های "دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده ریاضی"  و "دانشگاه تهران(2)" از سومین لیگ ستارگان بورس

حذف تیم‌های "دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده ریاضی" و "دانشگاه تهران(2)" از سومین لیگ ستارگان بورس


طبق مقررات سومین لیگ ستارگان بورس تیم‌های "دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده ریاضی"  و "دانشگاه تهران(2)" با توجه به اینکه زیان پرتفوی آنها به بیش از15% سرمایه اولیه رسید، از دور مسابقات حذف شدند.