حذف تیم‌های "دانشگاه محقق اردبیلی"  و "دانشگاه مازندران" از سومین لیگ ستارگان بورس

حذف تیم‌های "دانشگاه محقق اردبیلی" و "دانشگاه مازندران" از سومین لیگ ستارگان بورس


طبق مقررات سومین لیگ ستارگان بورس تیم‌های "دانشگاه محقق اردبیلی"  و "دانشگاه مازندران" با توجه به اینکه زیان پرتفوی آنها به بیش از15% سرمایه اولیه رسید، از دور مسابقات حذف شدند.