برنامه تفریحی تیراندازی در مجموعه شهید شیرودی تهران

برنامه تفریحی تیراندازی در مجموعه شهید شیرودی تهران


برنامه تفریحی تیراندازی در مجموعه شهید شیرودی تهران در دومین هفته حضوری سومین لیگ ستارگان بورس

https://www.instagram.com/p/B0ShCn-AqFv/?igshid=1ryxv0r858tit