مختصری از فعالیت های انجام شده در سومین لیگ بین المللی بورس و نظرات دانشجوها در این خصوص

مختصری از فعالیت های انجام شده در سومین لیگ بین المللی بورس و نظرات دانشجوها در این خصوص


مختصری از فعالیت های انجام شده در سومین لیگ بین المللی بورس و نظرات دانشجوها در این خصوص

https://www.instagram.com/p/B1sohZtglsb/?igshid=wvs5i5ge9tlm