تیم اول مسابقه سومین دوره لیگ ستارگان بورس #دانشگاه آزاداسلامی تهران شرق

تیم اول مسابقه سومین دوره لیگ ستارگان بورس #دانشگاه آزاداسلامی تهران شرق


تیم اول مسابقه سومین دوره لیگ ستارگان بورس #دانشگاه آزاداسلامی تهران شرق

https://www.instagram.com/p/B1rK_pfgVOy/?igshid=6c9ksz7e2bvm