تیم دوم مسابقه سومین دوره لیگ ستارگان بورس #دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

تیم دوم مسابقه سومین دوره لیگ ستارگان بورس #دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی


تیم دوم مسابقه سومین دوره لیگ ستارگان بورس #دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

https://www.instagram.com/p/B1rKKa6g3vM/?igshid=de53e6li83kf