بخشی از سخنرانی دکتر فلاح مدیرعامل شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس در اختتامیه سومین لیگ ستارگان بورس

بخشی از سخنرانی دکتر فلاح مدیرعامل شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس در اختتامیه سومین لیگ ستارگان بورس


بخشی از سخنرانی دکتر فلاح مدیرعامل شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس در اختتامیه سومین لیگ ستارگان بورس

https://www.instagram.com/p/B1q3mS4gg7p/?igshid=114fij19e9la4