سخنان آقای آقای میرصانعی دبیرکل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در مورد سومین لیگ ستارگان بورس

سخنان آقای آقای میرصانعی دبیرکل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در مورد سومین لیگ ستارگان بورس


سخنان آقای آقای میرصانعی دبیرکل محترم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در مورد سومین لیگ ستارگان بورس https://www.instagram.com/p/B1ajVjvgHgD/?igshid=al0h0zy6s91j