سخنان آقای کریمی معاون توسعه و بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران در مورد سومین لیگ ستارگان بورس

سخنان آقای کریمی معاون توسعه و بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران در مورد سومین لیگ ستارگان بورس


سخنان آقای کریمی
معاون توسعه و بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران در مورد سومین لیگ ستارگان بورس
https://www.instagram.com/p/B1YLpQkA9rG/?igshid=1fxhldfd5l1fb