پاداش معادل %10 درصد بازدهی سبد سهام

پاداش معادل %10 درصد بازدهی سبد سهام


به تیم‌هایی که در روز آخر مسابقه، کل سبد سهام خود را به صورت نقد تحویل دهند، معادل %10 درصد بازدهی سبد سهام، پاداش تعلق می‌گیرد. چنانچه تیمی در زیان باشد این میزان از زیان مربوط کسر خواهد شد.