حذف تیم‌ "دانشگاه تهران(1)" از سومین لیگ ستارگان بورس

حذف تیم‌ "دانشگاه تهران(1)" از سومین لیگ ستارگان بورس


طبق مقررات سومین لیگ ستارگان بورس تیم‌ "دانشگاه تهران(1)" با توجه به اینکه زیان پرتفوی آن به بیش از15% سرمایه اولیه رسید، از دور مسابقات حذف شد.