مقررات سومین لیگ ستارگان بورس:

مقررات سومین لیگ ستارگان بورس:


ماده 1: زمان برگزاری مسابقه از روز شنبه 15 تیرماه تا روز چهارشنبه 30 مردادماه است. انجام معاملات در تمامی روزهای کاری از طریق سامانه معاملات برخط مقدور است.

 

ماده 2: پذیرش تیم‌ها از طریق معرفی اعضای تیم توسط مقام مسؤول در دانشگاه و مطابق با الگوی مسابقه خواهد بود. هر تیم دارای 4 عضو است که یک نفر استاد (ترجیحا عضو هیات علمی دانشگاه) به عنوان سرپرست تیم و سه دانشجو به عنوان اعضای تیم خواهند بود.

 

تبصره 1: در این مسابقه محدودیتی از نظر رشته تحصیلی یا مقطع تحصیلی دانشگاهی وجود ندارد.

 

تبصره 2: هر دانشجوی عضو تیم می‌تواند حداکثر دو سال متوالی در مسابقات شرکت کند.

 

تبصره 3: پذیرش بیش از یک تیم از هر دانشگاه منوط به موافقت کمیته اجرایی است.

 

ماده 3: به منظور ارتقاء سطح اثربخشی مسابقه، محلی جهت حضور فیزیکی تیم‌ها توسط دبیرخانه تعیین می‌شود. همچنین دبیرخانه یک روز از هر هفته را به عنوان روز حضور فیزیکی تیم‌ها تعیین می‌کند که در این روز حضور حداقل دو نفر از اعضای هر تیم ایرانی از ساعت 8:30 تا 12:30 در محل تعیین شده ضروری است.

 

تبصره: در روز افتتاحیه مسابقه، حضور سه نفر اعضای تیم‌های ایرانی و دو نفر از تیم‌های خارجی الزامی است.

 

ماده 4: در ابتدای مسابقه مبلغ 200 میلیون ریال به عنوان اعتبار در اختیار تیم‌ها قرار می‌گیرد. چنانچه در طول مسابقه زیان پرتفوی تیمی به بیش از 15 درصد اعتبار مزبور برسد، از دور مسابقه حذف خواهد شد.

 

تبصره: در پایان مسابقه، بازدهی هر تیم به همراه مبلغ تشویقی احتمالی پس از کسر اعتبار اولیه و مبالغ جریمه‌های احتمالی، به اعضای تیم تعلق خواهد گرفت. همچنین در صورت زیان تیم‌ها، مبلغ زیان از تیم‌ها دریافت نخواهد شد.

 

ماده 5: تیم‌ها موظف هستند قوانین و مقررات بازار سرمایه را رعایت نمایند. همچنین تیم‌های شرکت‌کننده حق خرید اوراق تسهیلات مسکن، حق تقدم‌ها، اوراق تبعی، آپشن ، آتی و بازار پایه را ندارند. هیات داوران بر تطابق عملکرد تیم‌ها بر اساس مجموع قوانین و مقررات فوق نظارت خواهد داشت.

 

ماده 6: اگر نمادی در سبد تیمی موجود باشد و به هر دلیلی متوقف شود و تا پایان مسابقه بازگشایی نشود، آن نماد با قیمت پایانی روز توقف در ارزش پرتفوی محاسبه می‌شود.

 

ماده 7: در صورت اقدامات شرکتی از قبیل تعلق سود، افزایش سرمایه یا ادغام در پرتفوی تیم‌ها،مبلغ مربوط در ارزش پرتفوی محاسبه می‌شود.

 

ماده 8: به تیم‌هایی که در روز آخر مسابقه، کل سبد سهام خود را به صورت نقد تحویل دهند، معادل10 درصد بازدهی سبد سهام پاداش تعلق می‌گیرد. چنانچه تیمی در زیان باشد این میزان از زیان مربوط کسر خواهد شد.

 

ماده 9: رده‌بندی تیم‎ها هرروز براساس قیمت پایانی محاسبه و توسط دبیرخانه اعلام می‌شود.

 

تبصره: در هفته آخر مسابقه هیچ اطلاعاتی از پرتفوی تیم‎ها گزارش نمی‌شود و فقط در مراسم اختتامیه تیم‌های برتر مشخص خواهند شد.

 

ماده 10: در صورت نیاز به تغییر در اعضای تیم‎ها، نام نفر جایگزین باید از طریق مقام مسؤول در دانشگاه به دبیرخانه اعلام شود.

 

تبصره: هر تیم می‌تواند یکنفر را صرفا در طی سه هفته اول مسابقه تعویض نماید. به نامه‌هایی که پس از تاریخ دوم مردادماه 1398 وصول شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

ماده 11: در صورتی که تیمی بنا به تشخیص هیات داوران از طریق تخلف، سودی به دست آورد، این سود از پرتفوی تیم کسر خواهد شد. همچنین تیم متخلف اعم از اینکه موفق به تحصیل سودی از این طریق شده باشد یا نه، حسب مورد و به تشخیص هیات داوران در مرتبه اول بین یکصد تا دویست هزارتومان و در دفعات بعد بین سیصد تا پانصد هزار تومان جریمه خواهد شد. این جریمه در پرتفوی تیم منظور می‌شود.

 

ماده 12: در صورت عدم حضور سه نفر از اعضای تیم‌های ایرانی یا دو نفر از تیم‌های خارجی‌ در روز افتتاحیه یا دو نفر از تیم‌های ایرانی در روزهای تعیین شده در محل انجام مسابقات و یا حضور پس از ساعت8:30 صبح در این روزها و یا خروج پیش از ساعت پایان معاملات (12:30)، مبلغ پنجاه هزار تومان برای مرتبه نخست و مبلغ یکصد هزار تومان برای مرتبه دوم و بیشتر، به ازاء هر تخلف از ارزش پرتفوی تیم کسر می‌شود.

 

ماده 13: کمیته اجرایی می‌تواند در صورت مشاهده تخلفات انضباطی مانند توهین یا درگیری اعضای تیم‌ها با همدیگر، ایجاد شرایط نامناسب برای دیگران، توهین به نفرات اجرایی یا حاضران در محل مسابقات، عدم رعایت پوشش مناسب و متعارف یا سایر موارد مشابه، اقدام به تذکر یا اخراج تیم خاطی کند. تذکر یا اخراج به تیم تعلق می‌گیرد چه یکی از اعضا مرتکب تخلف شده باشد چه همگی.

 

ماده 14: به منظور حضور تیم‌ها در مسابقه لیگ ستارگان بورس تعهدنامه‌ای تنظیم می‌شود که همه اعضای تیم‎ها موظف به امضای آن هستند. عدم امضای تعهدنامه به منزله عدم پذیرش/ انصراف تیم شرکت‌کننده است.

 

ماده 15: چنانچه تغییری در مقررات مسابقات ایجاد شود، دبیرخانه، تغییرات را به اطلاع همه تیم‌ها خواهد رساند.